Wij stellen Jezus Christus centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Wij doen dit in gemeenschap met God (genade), met elkaar (gemeente) en met de omgeving (getuigen).

Christus centraal stellen, dat is wat we als gemeente hoog in het vaandel hebben staan. We zijn ook een biddende gemeente en leven vanuit Gods genade. De onderlinge gemeenschap geven we vorm in een open omgang met elkaar, we willen er graag voor elkaar zijn. En dat Jezus Christus belangrijk voor ons is, kunnen en willen we niet voor ons houden. Iedereen in onze omgeving mag weten dat Jezus Christus mensenlevens aanraakt, verlost en verandert.

Christus Centraal
Wij verlangen er met elkaar als gemeente naar om steeds meer te ontdekken hoe onmisbaar, uniek, verheven, heerlijk en uitnemend de Zoon van God is. En we ontdekken meer dat dit ook werkelijk een realiteit is, dat we alles wat we nodig hebben alleen in Hem kunnen vinden! We kunnen niet zonder Jezus Christus, we zijn helemaal afhankelijk van Hem en daarom moet Hij alleen centraal staan, zodat wij, individueel en als gemeente, het leven kunnen leven dat God voor ons bedoeld.

De openbaring van God, Zijn Heilige Schrift, maakt ons duidelijk dat er maar Eén is die in het middelpunt staat van en in het leven van zijn volgelingen: onze Heer Jezus Christus, Die gekruisigd werd om onze zonden en Die is opgestaan om onze rechtvaardiging! De Bijbel is in zijn geheel zeer christocentrisch, alles draait om Hem! Zo mogen wij als gemeente ook christocentrisch zijn, dat mag tot in onze poriën doordringen. Jezus Christus staat centraal in alles wat we doen en laten en dat willen wij aan iedereen laten weten. Hij is het middelpunt van ons denken, van ons spreken, van ons hele leven, van alles wat ons bezig houdt.
Filippenzen 2:9-11 (NBV): 9 Daarom heeft God Hem (Jezus Christus) hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden (door de Heilige Geest): “Jezus Christus is Heer”, tot eer van God, de Vader.

Bidden
Bidden is een belangrijk onderdeel binnen onze gemeente. Met elkaar beseffen en ervaren we hoe krachtig gebed is, het is ons contact met Vader, Zoon en Geest. Ons bidden mag ook verwachtingsvol zijn en wordt gedragen door ons geloof. Voor ons als gemeente is het gebed noodzakelijk, waardevol en het geeft ons ook zicht en ruimte om de weg te zien die God voor ons heeft mogelijk gemaakt. Wij willen hier dan ook serieus en consciëntieus mee omgaan en mee bezig zijn. En zeker niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving, omdat we weten dat God een God is voor alle mensen.

Relatie
Als gemeente vinden we drie vormen van relatie belangrijk:

  1. De relatie met God (Boven / Genade)
  2. De relatie met elkaar (Binnen / Gemeenschap)
  3. De relatie met de wereld (Buiten / Getuigenis).

Boven: Genade
Vanuit onze relatie met God, die boven ons staat en ons leidt en corrigeert, hebben we contact met het hemelse en hebben we deel aan Gods genade. Genade is dat God altijd de Eerste is die naar ons toekomt. Hij wil gemeenschap met ons en wil ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons allemaal is. Genade maakt ook duidelijk dat we altijd eerst aangewezen zijn op ontvangen, ontvangen van God onze Schepper. Genade laat je afhankelijkheid zien en de noodzaak om stil te zijn en aan de voeten van Jezus te zitten om alleen maar te ontvangen. Zo blijven wij erop gefocust dat in onze gemeente genade de eerste plaats moet hebben en houden.

Binnen: Gemeenschap
God gaat niet om het individu heen, maar Hij brengt in zijn Zoon Jezus Christus de mensen bij elkaar, mensen die in de gemeente samen Jezus willen volgen. Dit is zo belangrijk in ons gemeente-zijn: met elkaar op weg zijn, het naar elkaar omzien, het elkaar meenemen achter Jezus aan, het elkaar bemoedigen, troosten, vermanen, vasthouden. En deze gemeenschap met elkaar mag ook een spiegelbeeld zijn van de gemeenschap die er is in God, want onze God is drie-enig: Vader, Zoon en Geest, met elkaar verbonden in een liefdevolle band.

Buiten: Getuigenis
Als getuige van Jezus Christus is het zaak om, in alle situaties waarin jij verkeert, openlijk uit te komen voor Jezus. Er is echt maar één weg, en dat is Jezus! Hij is de weg, de waarheid en het leven. Voor ons als leden van de gemeente zit er ook een heel persoonlijke kant aan: “Ik ben gegrepen door Jezus en dat vind ik zo geweldig dat ik niets liever wil dan dat de ander Jezus ook leert kennen.” Dat is getuigen: laten zien dat Christus Jezus waarlijk is opgestaan, en vertellen dat Hij het grootste geluk in jouw leven is. Al zijn we hier niet alleen voor onszelf, maar we leven ook om in de wereld te getuigen van de hoop die er is in de Zoon van God.

Visie-huis 02