Protocol m.b.t. coronavirus tijdens de zondagse erediensten van E.G. Rafaël de Rivier Diensten

a. Locatie: Aula van het Auris College, Malmöpad 60, 3067 PW Rotterdam.

b. Diensten kunnen alleen bezocht worden door leden en frequente bezoekers.

c. RIVM maatregelen zijn onverminderd van kracht.

d. In en om het gebouw geldt de 1,5 meter regel, m.u.v. huishoudens.

e. Het ambt van voorganger is aangemerkt als een contactberoep. Het gaat hierbij om liturgische handelingen, zoals dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

f. Binnenkomst in gebouw door dubbele voordeur aan voorzijde gebouw. Ieder bezoeker dient de presentielijst in te vullen.

g. Voor verwelkoming en toezicht is één persoon verantwoordelijk. Deze persoon is duidelijk zichtbaar met een hesje.

h. In de hal staan tafels met daarop pompjes met desinfecterend middel en papieren handdoekjes. Evenzo bij de toiletten.

i. De zaal is open vanaf 10:15 uur. Mensen met een taak komen om 09:00 uur.

j. De diensten starten om 10:30 en duren maximaal 1 uur. Aanbidding vindt plaats middels liederen via YouTube. Er wordt niet gezongen.

k. De stoelen worden zo klaargezet dat de 1,5 meter regel is gewaarborgd.

l. Ventilatie vindt zoveel mogelijk plaats door het openzetten van deuren in de zaal.

m. Als gemeente hebben wij ruim 70 leden en frequente gasten, dit blijft onder de 100. De zaal is hiervoor geschikt.

n. De looprichting wordt aangegeven met pijlen. De ingang van de zaal is bij de koffie uitgifte. Men komt de aula aan de rechterachterzijde binnen, met de stoelen aan de linkerzijde. De looprichting is langs de stoelen en telkens links aanhouden.

o. Huishoudens mogen bij elkaar zitten.

p. Kinderwerk op zondag vindt plaats in de klaslokalen van het Auris College. De kinderen gaan vanaf het begin van de dienst mee naar de kinderkerk. Tussen leiding en kinderen geldt de 1,5 meter regel. Voor de kinderen t/m basisschoolleeftijd onderling niet.

q. De tieners moeten zich tijdens de tienerdiensten onderling wel aan de 1,5 meter houden.

r. Bij het verlaten van de zaal moet linksom de zaal verlaten worden, via de gang naar de buitendeur.

s. Een jas wordt op de eigen stoel gehangen. Een tas onder de eigen stoel.

t. De toiletten kunnen door één persoon tegelijk bezocht worden. Zij worden na ieder gebruik gereinigd. Op de toiletten liggen natte hygiëne doekjes waarmee de bril schoongemaakt kan worden. Hou erg in het wassen van de handen. De toiletten staan onder toezicht van een persoon die ook zichtbaar is door een hesje.

u. Na de dienst is het, met goed weer, mogelijk om buiten in de binnentuin koffie te drinken. Er komt dan buiten een uitgiftetafel te staan met koffie en drinken. Dit duurt tot ca. ½ uur na einde dienst.

v. Bij viering van het Avondmaal staat voor iedereen een cupje klaar op een tafel, dit cupje moet iedereen zelf halen. Achter deze tafel staat iemand met handschoenen aan om iedereen zijn stukje matze aan te reiken. Iedereen gaat daarna, in de afgesproken looprichting, weer op zijn plaats zitten. Daarna vieren we het avondmaal met elkaar.

PROTOCOL 1,5 METERSAMENLEVING VERSIE 20200607 1